Целта на техническият проект в част «Паркоустройство и благоустройств» е да превърне в композиционен ансамбъл новопроектираната жилищната сграда, без да нарушава основното предназначение на обекта и прилежащите зони.

  При подбора на видовете са взети предвид особенностите на терена, климатичните дадености, местонахождението на обекта, почвените условия и съществуващата местна растителност, както и това,  че обектът ще бъде подложен на интензивно поддържане.

  Дендрологичният проект е съобразен с особеностите на архитектурната среда и планировъчното решение на алейните връзки. Предвидени са както отделни акценти от предимно едроразмерни широколистни или иглолистни дървета, така и декоративни дървесно-храстови групи, живи плетове, дървета за засенчване,  фонови и буферни растителни групи.

Проектът беше изпълнен през 2012г.