ПРОЕКТ - "ДОП. OЗЕЛЕНЯВАНЕ КЪМ Ж. СГРАДА В БОЯНА"

Снимки и информация за реализирания проект

ПРОЕКТ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ, ДОПЪЛВАЩО OЗЕЛЕНЯВАНЕ КЪМ ЖИЛИЩНА СГРАДА В БОЯНА, УПИ XII-670 кв. 7, м. „Панорамен път“ ГР. СОФИЯ ФАЗА „ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ“

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

ПО ЧАСТ ПАРКОУСТРОЙСТВО И БЛАГОУСТРОЙСТВО

Общото състояние на съществуващата дървесна растителност е много добро. Наблюдават се обичайните суховършия и механични повреди.

С оглед общото състояние на растителността, би следвало да се насочат усилия за провеждане на формираща резитба. В дългосрочен план трябва да се изготви стратегия за поетапна подмяна на дървесните видове, намращи се в пределна възраст, както и обновяване на видовия състав, съгласно режима на обекта.

Идейната разработка на СГРАДА В БОЯНА, УПИ XII-670 кв. 7, м. „Панорамен път“, следва приоритетите, съгласно режима на НИНКН и указанията в Наредба 4, „Паркоустройство и благоустройство“.

ПРОЕКТНО РЕШЕНИЕ. ОБЩА КОМПОЗИЦИЯ

ПО ДАННИ ОТ ВИЗА ЗА ПРОЕКТИРАНЕ ЗЕЛЕНИ ПЛОЩИ

(мин. – 60% – 1 169кв.м по УПИ),ДОСТИГНАТИ- 1 192,38 кв.м. (62 % от УПИ) .

ВИСОКА ДЪРВЕСНА РАСТИТЕЛНОСТ ( мин. – 50% – 585 кв.м по УПИ) ДОСТИГНАТИ 622 кв.м. (53% ОТ УПИ).

От които 258 кв.м съществуваща растителност и 364 кв.м новопроектирана дървесна растителност.

Проектното решение предвижда вписване на растителността в облика на околната среда.

Интегриране на съществуващата ценна едроразмерна растителност в новото проектно решение и подчертаване на основния замисъл на проекта с растителността.

Съществуващата растителност се запазва и обогатява с нова такава, като е търсен сходен подход на съществуващия в периферията на обекта, а именно ситуирането на видовете по групи и единично – в периферията на обекта. Потърсено е и цветово отношение с листната маса на широколистните видове, в различните сезони.Като всичко това е подчинено на хроматичната теория за цветовете. Разположението на новата растителност следва дизайна на зоната и осигурява необходимият комфорт от засенчване и изолация на обекта.

Главният вход на обектът е подчертан симетрично от високо декоративни видове и форми. Вертикалната планировка на терена играе важна роля за правилното изявяване на проектното решение.

Северната граница на обекта е обкантена с редуване на Acer platanoides ‘Globosum’, в подлес- Laurocerasus officinalis и Taxus baccata ‘Hickii’. Цялостната композиция от видовете създава плътна зелена стена от към транспортната комуницация. Новопроектираната растителност се вписва добре със съществуващите дървесно-храстови видове.

В централната част на проекта се запазват контурите на зелените площи. На места се прибягва до деликатна корекция, за да се получи пейзажна композиция. Алейната мрежа е проектирана от плочопътека на тревна фуга ограничена с разделителна ивица. Алейната мрежа описва пейзажни форми и служи за окунтуряване на релефни земни форми. Ъглите, които се получават с пресичането на плочопътеките се използва като акцент в зелената поляна на проекта- там са проектирани рози с различен хабитус.

В синхрон със съществуваща подпорна стена в югоизточната част на обекта, е предвидена водна каскада, която е съчетана с природният облик на заобикалящата го среда. Растителните видове проектирани около водната каскада са подходящо подбрани в цветово отношение и хабитус. Предвидена е и подходяща скална маса – морени.

Източната граница на проектното решение предвижда жив плет от Carpinus betulus Fastigiata’.

Югозападният ъгъл на разработвания проект, е проектирана японска градина в „Фън шуй” стил. Общата квадратура е 140 кв.м. Като са проектирани три изкуствени земни възвишения (геопластики). В средата е проектирана беседка- японски стил, като главния подход към нея се осъщесвява чрез дървени мостчета. Типично за този вид градини е каменната фракция, посипана по цялата площ на разработваният терен. Цветът на камъчетата е бял, с ф 2 см. Декоративната растителност също е проектирана в Японаки стил, като са излолзвани джуджевидни форми и видове с висок декоративен ефект. Пейзажни линии от жив плет оконтуряват японската градина и хълмовете, като обособяват пространства (масиви) от многогодишни цветя .

Видовият състав е съобразен със сезонната динамика на цъфтеж на видовете. Осигуряват се колоритни композиции през целия прериод на активна вегетация (от март до октомври).

Идеята за японска градина

Съществените елементи в една японска градина
При композиционното решение основният елемент, който се използва, са камъните. Майсторите и теоретиците на градинско-парковото изкуство са разграничавали камъните: езерни и речни, разделящи поток, камъни-пътечки, лежащи камъни. Те са почитани от древни времена. Японците винаги са отдавали важно значение на камъните и разположението им градината. Hideyoshi – японски владетел от XVI век, мислел толкова много за известния камък на Fujito, че дори го преместил в градината си, декорирал го с коприна и цветя и го озвучил с музика от флейти и барабани. Непроменящата се природа на камъка преминава представите за краткотрайността на живота. Избирането на камъните за градината изисква много грижа и чувство. Най-предпочитаните камъни са стари и променени от времето, обрасли с мъхове и лишеи. Кръглите или квадратни камъни не са съвсем подходящи, както и различните дялани или обработени камъни. Японците предпочитат убитите цветове, но също и ярките акценти, разположени на правилното място. Избирането на индивидуалните камъни не е лесно, от изключително значение е да се огледа и прецени всеки камък, а не да се поръчва на килограм. Разположението на камъните е така, че да се виждат от възможно най-много страни. Преди да се изберат камъни, е хубаво да се наблюдават камъните в природата и тяхното разположение в земята. Задължително е една трета от камъка да е закопан в почвата. Старите книги за парковото изкуство класифицират камъните според тяхната форма – висок вертикален, нисък вертикален, извит надолу, с форма на арка. Дадени са и примери за групи от по два, три и пет добре балансирани камъка. Изборът на камъни трябва да бъде съобразен и с тематиката и композицията на самата градина. Например ръбати и заострени камъни са за предпочитане при високите планини, а не за по-меките долини, при които се използват по-меки форми.

Водата е друг основен елемент в японската природа. В планините има много езерца, водопади, потоци, а в равнините широко разливащи се реки. Като островитяни японците отдават голяма почит на океана. В чайната градина водата винаги служи за миене и пречистване. Разположена е във водни легенчета, пълнени от бамбукови тръбички. Друга основна част от градината са водопадите. Въпреки успокояващото въздействие на водата, шумът от водопадите може да е доста обезпокояващ, затова те не се разполагат в близост до спалните помещения или местата за медитация. В природата има доста различни по форма и размери водопади и това се е отразило и в японската градина. Видове – единичен, на две стъпала, три стъпала, гладък (равен), неравен (грапав, променлив). Всеки вид водопад има различен звук и ефект в градината. Например водата, падаща директно в дълбок вир, звучи различно от тази, която се разбива върху каменисто дъно. Камъните при водопадите имат специфично значение. Страничните камъни придават стабилност на водопада.

Суха вода – има няколко причини, за да се предпочита изкуствената вода. Първо, философски погледнато, сухата река е абстрактно идеализирана в дзен културата, второ, истинската река е по-трудна за овладяване и използването й е по-скъпо. Комбинацията от двете води е често срещана. За създаването на сухи реки се използват чакъл, речни камъни или пясък. Ивиците от пясък и чакъл са еквивалент на пространствата, толкова важни за създаването на градината, а именно мистериозните елементи са тези, които позволяват на мисълта да странства. Използвайки дървени гребла, японците оформят сухата вода по различен начин, водовъртежи, гребенчета, вълнички за посочване посоката на движение на водата. Поради това, че по-ситните чакъл и пясък не са особено издръжливи на природните условия, трябва да се вземат мерки срещу отмиването им или отнасянето им от вятъра. В зависимост от вида на движение и дълбочината на водата, която символизира, се избира различният цвят на използвания материал.

Мостове – придават чувство на стабилност в градината. Използват се и като акцент или фокус в композиционното решение на парковата площ и дават различни гледни точки. Философското значение на тези елементи е преминаването от едно абстрактно пространство към друго. Видове – от дървени трупи, зачимен мост, каменен, единичен или двоен.

Основните видове градини са четири и идват от формите на стила – скална градина, водна градина, градина на литераторите и градина на чая.
Интерес предизвиква чайната градина – с ограничени размери и задължителен елемент навес или павилион за чаената церемония, изграждат се още кладенец, каменен басейн и фенер. Основното предназначение на тази градина е да предразполага за съсредоточаване и самовглъбяване.
Между къщата и павилионите за чай са разположени големи градини с гъста растителност, тъй че чаената церемония да бъде изолирана от светския живот.

Декоративните растения, които използват японските паркоустроители, са иглолистни дървета, цъфтящи дървета – декоративни вишни и череши, заради ефекта им по време на пролетния цъфтеж, клек и др. Цветята се използват ограничено в градините.

В японската градина разположението на всеки елемент, който се използва при изграждането й, не е случайно. Кладенци и павилиони, фенери, скали, разполагане на мостчета, подредбата на камъните – всички те имат символно значение и положени по определен начин имат определено въздействие върху посетителя.
Каскадите са много важни в японското парково изкуство. Съществуват над 10 вида каскади и в много от градинските пейзажи те са преобладаващ композиционен елемент.

ДЕКОРАТИВНА РАСТИТЕЛНОСТ

Обемно-пространствената композиция на растителността е подчинена на следните принципи:

Съобразяване с нормативите за ситуиране и отстояние на дървесната и храстова растителност с наредбата за изграждане и опазване на зелената система на територията на Столична община.
Новозасадините дървета ще бъдат стандартизирани по следните показатели:
Диаметър на стъблото на височина 1.30 м – 16-18 см;
Правостъблени, с височина на начало на присадката минимум 2,20 м;
Храстите, многогдишните цветя и сезонните цветя следва да бъдат стандартен разсад, в контейнери.
Посадъчните места на дърветата са в тревните площи, на отстояние 2.00 м. От сградите .
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ВИДОВ СЪСТАВ НА НОВОПРОЕКТИРАНАТА ДЪРВЕСНА РАСТИТЕЛНОСТ

    Предложението за видов състав на широколистно дърво, който ще се аранжира като жива ограда откъм източната страна е видът Carpinus betulus `Pyramidalis`(обикновен габър, с морфологична форма pyramidalis – с пирамидална корона). Видът се аранжра в тротоарите, откъм северозапад.

 Carpinus betulus `Pyramidalis`

Видът Carpinus betulus Pyramidalis е дърво от втора величина и в градски условия ще достигне максимум 18-20 метра.

Пирамидалната корона ще осигурява растителен обем, необходим за екологичния комфорт на града и в същото време няма да възпрепядства оградата разделяща два опарцела.

Основният вид Carpynus betulus е един от най-широко разпространените видове у нас.

По периферията на обекта – северната граница се ситуират в алейна композиция широколистни дървета.

Въдът, който се предлага е Acer platanoides Globosum – кълбовидна корона със зелена багра на дървета с високи декоративни качества и доказано добро поведение в утежнените градски условия.

Препоръчва се, минималната височина на присадката да е 2,20 м. Фиксираната височина на присадката следва да бъде еднаква за всички дървета, в обхвата на обекта.

Acer platanoides Globosum

Двата вида са с доказана издържливост в условията на агресивната градска среда. Имат живописен хабитус. Присъстват в дендрологичния състав на съществуващата растителност.

ДЕНДРОЛОГИЧЕН СЪСТАВ В ДЕНДРОЛОГИЧЕН ПРОЕКТ:

ИГЛОЛИСТНИ ДЪРВЕТА:

1.Chamaecyparis lawsoniana ‘Columnaris blue’- 1 бр.

2.Chamaecyparis lawsoniana ‘Globus’ – 1 бр.

3.Chamaecyparis lawsoniana ‘Stardust’ – 1 бр.

4.Ginko biloba – 3 бр.

5.Picea conica – 5 бр.

6.Picea pungens ‘Hopsii’ – 1 бр.

7.Taxus bacatta ‘Hicksii’- 54 бр.

8.Thuja occ. ‘Globosa’ – 10 бр.

9.Thuja occ. ‘Smaragd’ – 9 бр.

10.Thuja or. ‘Aurea nana’ – 60 бр.

11.Thuja plicata – 12 бр.

ИГЛОЛИСТНИ ХРАСТИ:

12.Juniperus ‘Blue chip’ – 168 бр.

13.Juniperus media ‘Old Gold’- 45 бр.

14.Pinus mugo – 27 бр.

15.Thuja occ. ‘Danica’ – 36 бр.

ШИРОКОЛИСТНИ ДЪРВЕТА:

Acer palmatum ‘Atropurpurea’- 4 бр.
17.Acer platanoides ‘Fassen’s black’ – 3 бр.

18.Acer platanoides ‘Globosum’ – 5 бр.

19.Carpinus betulus ‘Fastigiata’- 26 бр.

20.Corylus avellana ‘Contorta’ – 1 бр.

21.Liquidambar styraciflua – 3 бр.

22.Liriodendron tolipifera – 3 бр.

23.Magnolia soulongeana – 1 бр.

24.Magnolia stelata – 1 бр.

25.Magnolia susan- 1 бр.

26.Platanus orientalis – 1 бр.

27.Prunus cerasifera ‘Nigra’ -3 бр.

28.Prunus serulata ‘Kanzan’ 3 бр.

29.Salix caprea ‘Pendula’ – 2 бр.

ШИРОКОЛИСТНИ ХРАСТИ:

30.Berberis thumbergi atropurpurea ‘Nana’- 128 бр.

31.Cotoneaster dammeri – 157 бр.

32.Forsythia intermedia – 21 бр.

33.Hosta sp. – 15 бр.

34.Hydrangea mac. ‘Bouquet Rose’ – 9 бр.

35.Hydrangea mac. ‘Silver Dollar’ – 9 бр.

36.Laurocerasus officinalis 110 бр.

37.Lavandula angustifolia ‘Munstead’ – 110 бр.

38.Photinia fraseri ‘Red Robin’ – 167 бр.

39.Rododendron sp. – 7 бр.

40.Spiraea japonica ‘Golden princess’ – 153 бр.

ДЕКОРАТИВНИ МНОГОГОДИШНИ ТРЕВИ:

41.Carex evergold – 34 бр.

42.Carex glauca -72 бр.

43.Carex testacea – 7 бр.

44.Festuca rubra – 42 бр.

45.Hebe – 27 бр.

46.Plox subulata mix -170 бр.

47.Salvia hispanica -45 бр.

48.Sedum acre – 40 бр.

49.Sedum album – 40 бр.

50.Sempervivum mountanum -20 бр.

БУСКЕТНИ ФОРМИ:

51.Pinus sylvestris -bonsaii 2 бр.

52.Rosa- sham – 7 бр.

Salix- sham – 1 бр.
54.Lauroserasus off. – sham – 5 бр.

РОЗИ:

55.Бордюрна роза – 157 бр.

                                           Изготвил:

                                                                                                                Ланд. арх. Кристина Бянова
ВИЖ ОЩЕ ПОДОБНИ ПРОЕКТИ